Az Econovis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Amennyiben Ön az Econovis Kft. által üzemeltetett https://qbus.hu honlapot látogatja, és az ott
szereplő elérhetőségek egyiken kapcsolatba lép velünk, pl. ajánlatkéréssel fordul hozzánk, szükségessé válik, hogy bizonyos
célból (például további információ szolgáltatás céljából) kezeljük az Ön személyes adatait.
Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez
szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan
betartásával történjen.
Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az Econovis Kft. nem adja tovább.
Ha Ön kérdést kíván feltenni vagy megosztja velünk véleményét, a honlapon szerepelő mobilszámokon, e-mailben vagy postai
utón fordulhat hozzánk.
Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza, az
adatvédelmi GDPR szabályzatunkat

I. A Tájékoztató célja, hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az Econovis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által
alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, és a társaság adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet a társaság, mint
adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.
A jelen Tájékoztató Honlapon a Felhasználók által megadott Személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a
Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”)
rendelkezéseit.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és
adatkezeléseire, melyekre a Tájékoztató hatálya alá tartozó honlapokon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a
szolgáltatást üzemeltető harmadik személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az
adatkezelésekért Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

II. Fogalom meghatározások

(1) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, tárolása, stb.
(2) Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül
az Econovis Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőssébű Társaság (1182 Budapest, Madarász. u.10/A.; nyilvántartja a
Budapesti Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-936901; adószáma: 22637585-2-43; Adatkezelő-).Az
Adatkezelő, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.
Adatkezelő- a Honlapok üzemeltetője, amely elsődlegesen cégbemutató tartalomszolgáltatást végez, és ezen
főtevékenységéhez kapcsolódóan biztosítja a Honlapon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.
(3) Személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel [Érintett] kapcsolatba
hozható adat és az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés. A Személyes Adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel helyreállítható. Az Érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha
az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
(4) Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni műszaki és szervezési
megoldások rendszere.
(5) Érintett: bármely meghatározott Személyes Adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve –
azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve –
név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet
(8) Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói Fiókjába még be nem
jelentkezett) természetes személy.
(9) Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők
a Honlapokon.
(10) Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltatásokra regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi III.
pontban felsorolt adatát.
(11) Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója.
(12) Honlap: az Adatkezelő által üzemeltetett econovis.hu internetes oldal.

III. A kezelt személyes adatok köre

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok jogszerű és tisztességes kezelése iránt. Személyes adatot az Econovis Kft. csak
a hatályos jogszabályokkal és különösen az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet előírásaival összhangban kezel. Az Ön személyes adatát csak abban az esetben kezeljük, ha ehhez Ön hozzájárult. Az adatkezelésre azért van szükség, hogy az
Önnel kötött szerződést, vagy Ön által kezdeményezett ajánlatkérést vagy szolgáltatást teljesítsük.
Az Ön személyes adatait csak konkrét célból kezeljük (pl. szerződéskötésnél, számlázásnál, vagy konkrét adatszolgáltatás
céljából )
Az Ön személyes adatait csak addig kezeljük, amíg elértük az adatkezelés célját vagy amíg jogszabály előírása alapján az Ön személyes adatát meg kell őriznünk.


Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon vagy postai úton történik
A kezelt adatok köre: Név, Email cím, illetve minden olyan adat, melyet a Felhasználó önkéntesen ad meg a kapcsolatfelvétel
során.
A kezelt adatok időtartama:
Az EconovisKft. korlátozott ideig őrzi Személyes adatait, és törli őket, amint ne lesz rájuk szükség az adatkezelés céljából.
A pontos időtartam függ a Személyes adat típusától és a megőrzésre vonatkozó jogi előírásoktól vagy üzleti céloktól.

Postai megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése az adatok önkéntes megadásával kezdődik
és annak kérelemre történő törléséig tart. Ha a Felhasználó nem kéri a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak
törlését, úgy Adatkezelő – kivéve panasz levél esetén – a Honlap megszűnését követő legkésőbb 30 nap elteltével törli
rendszeréből, kivéve a panaszleveleket, melynek megőrzési ideje 5 év.
Email-es megkeresés: A beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt az adatközléstől számított 3 hónap elteltével törli. Kivételt lépeznek a megvalósított projektek kapcsán tárolt
információk, garanciális ügyek, panaszlevelek melynek megőrzési ideje 5 év.
A kezelt adatok célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, szerződéskötés, garanciális ügyek, panaszkezelés.
Az adatkezelés jogalapja: felhasználó önkéntes hozzájárulása.
Vigyázunk arra, hogy az Ön személyes adatai ne kerüljenek illetéktelen kezekbe és partnerek vagyunk abban, hogy Ön
érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

IV. Adatkezelési tevékenység

Az alábbiak szerint tájékoztatjuk, hogy milyen adatkezelési tevékenységeket végzünk az Ön személyes adataival kapcsolatban.


1. Honlap működtetése, kapcsolatfelvétel biztosítása


Honlapunkon kapcsolatba léphet velünk, kérdést tehet fel szolgáltatásinkkal, termékeinkkel kapcsolatban.
Amennyiben igénybe szeretné venni ezen szolgáltatásokat, Ön egyben hozzájárul cégünk által történő személyes adatainak
kezeléshez: Név, e-mail cím, telefonszám.
Amennyiben úgy dönt, hogy a személyes adatait nem adja meg, sajnos nem áll módunkban Önnel felvenni a kapcsolatot.
Az Ön adatait harmadik személyek részére nem továbbítjuk.
Társaságunk nem továbbítja az Ön személyes adatait az Európai Unió területén kívül található országba vagy ilyen országban
bejegyzett szervezethez.


2. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás


Az adatkezelő az adatkezelés során a törvényi kötelezettség teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára
továbbíthatja az adatokat.
Adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek vagy a szolgáltatás
nyújtása céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak Adatkezelő utasításának, döntéseinek végrehajtására
jogosult.

Tevékenység: csomagok házhozszállítása, futárszolgálat


GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
E-mail: info@gls-hungary.com


GLS Hungary Adatvédelmi nyilatkozata: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat


TNT Express
dataprotection@tnt.com


DHL
https://www.logistics.dhl/hu-hu/home/elolab/helyi-adatvedelmi-nyilatkozat.html


ITS Logistics Hungary
info@itslogistics.hu

3. Az adatok megismerésére jogosultak köre


Az adatok megismerésére jogosultak köre A Társaság a Felhasználók Személyes Adatait a jelen Adatkezelési szabályzatban
meghatározott esetben és célból a Szolgáltatások nyújtása, az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, a
Felhasználó tájékoztatása mellett előzetesen meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítja.
A megismert adatokat az adatkezelő a 2. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) vagy az Ön által kért egyéb adatfeldolgozó(k)
kivételével, harmadik félnek nem adja át.

A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.
Adatok nyilvánosságra hozatala Az adatkezelő a Személyes Adatokat nem hozza nyilvánosságra. Adattovábbítás harmadik
országba vagy nemzetközi szervezet részére Az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait harmadik ország
ba nem továbbítja.


4. Szerződéskötés, teljesítés


Szerződés megkötése és teljesítése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (GDPR)
megfelelően járunk el. A szerződéssel összefüggésben tudomásunkra jutott személyes adatokat: természetes személy,
alkalmazott, cégképviselőik, közreműködők személyes adatai (név, szervezeti egység, beosztás, telefonszám, e-mail cím) a
GDPR Rendelet alapelveinek megfelelően, a dokumentumok nyilvántartása, számlakezelés-, valamint az üzleti partnerek
elérhetőségének szervezeti egység szintű nyilvántartása céljából kezeljük.
Az Econovis Kft. mint Adatkezelő, a kapcsolattartói adatokat a Szerződés megszűnését követő 5 évig megőrzi. Az adatkezelés
jogalapja a szerződő Felek jogos érdeke. Az adatokat egymás számára a szerződő Felek biztosítják.

V. Az adatkezelés célja, jogalapja


Az Adatkezelők által folytatott adatkezelések célja:
Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás; egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése; termék
/szolgáltatás értékesítés, szerződéskötés statisztikák, elemzések készítése.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek,
illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.


VI. Az adatkezelések időtartama


A Felhasználó által küldött e-mailek esetén, ha a Felhasználó amúgy nem rendelkezik regisztrációval, a megkeresett
Adatkezelő az e-mail címet a megkeresésben hivatkozott ügy lezárását követő 90. napon törli, kivéve, ha egyedi esetben az
Adatkezelő jogos érdeke a Személyes adat további kezelését indokolja, az Adatkezelő e jogos érdekének fennállásáig.
A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a Szolgáltatásról – az
adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri a Személyes adatok törlését. Ez esetben a Személyes
adat az Adatkezelő rendszereiből törlődik.
Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve
rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelők jogosultak a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg
Személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén –
jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.
Az Econovis Kft. mint Adatkezelő a kapcsolattartói adatokat a Szerződés megszűnését követő 5 évig megőrzi. Az adatkezelés
jogalapja a szerződő Felek jogos érdeke. Az adatokat egymás számára a szerződő Felek biztosítják.

VII. A Felhasználó jogai, érvényesítésük módja


A Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a Felhasználó személyes adatát, és ha igen, akkor az
általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést.
Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig
kezeljük azokat.
Ettől függetlenül a Felhasználó Személyes adatok kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelők bármelyike címére küldött
ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@econovis.hu e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A
levélben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó
egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a
Felhasználó regisztrált, vagy kapcsolatként megadott e-mail címéről küldik.
Felhasználó kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az
Adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését, korlátozását vagy törlését, kezelése ellen
tiltakozhat.
Törlés
Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha:
– személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz,
– Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem kezelhetjük az adatait,
– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján folytathatnánk az adatkezelést,
jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát.
A felhasználó kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a hiányosan nyilvántartott
adatokat kiegészítsük.

Korlátozás
Ön kérheti személyes adatai kezelésének a Társaság általi korlátozását, amennyiben:
– vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését,
– a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez,
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy a Társaság jogos
érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel szemben.


VIII. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása


Az Adatkezelő- fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
A Felhasználó következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes
Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.


IX. Jogérvényesítési lehetőségek


Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelők munkatársai is az info@econovis.hu
e-mail címen.

X. Jogorvoslat:


Bármely Érintett a sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult az adatkezelőnél panasszal élni, valamint bírósági
eljárás megindítására, az adatkezelő vagy az Érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságon, mely eljárás illetékmentes
és melynek során a bíróság soron kívül jár el. Az Érintett a fentieken túl panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál.
A NAIH elérhetőségei:
Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,


Budapest, 2022. április 2.

 

Econovis Kft., 1096 Budapest, Márton utca 4